menu
Select Page

Vyhlášení a pravidla spotřebitelské soutěže

,,Nalaď se na školu 2018“

Smyslem tohoto vyhlášení (dále jen „statut“), je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Nalaď se na školu 2018“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k spotřebitelům – soutěžícím. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Tento statut může byť změněný pouze formou jeho písemných dodatků odsouhlasených organizátorem této soutěže.

VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 • Vyhlašovatelem soutěže je společnost PR.Konektor, s.r.o., IČ 27087051, spisová značka C 95270 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 1, Náměstí Republiky 1081/7, PSČ 11000 (dále jen „vyhlašovatel“).
 • Organizátorem PR.Konektor, s.r.o., IČ 27087051, spisová značka C 95270 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 1, Náměstí Republiky 1081/7, PSČ 11000 (dále jen „Organizátor“).
 • Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel.

TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

 • Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 8.2018 do 9. 9.2018 (dále jen jako „doba trvání soutěže“).
 • Přijímání online registrací na www.naladsenaskolu.cz s kontaktními údaji a údaji na pokladním dokladu končí 9. 9. 2018 ve 24:00 hod.

VÝHRY/CENY V SOUTĚŽI

 • Hlavními výhrami jsou:
  JBL Flip 4 v hodnotě 3290 Kč
  Polaroid Snaptouch v hodnotě 4990 Kč
  Batoh kapely Slza v hodnotě 399 Kč
  Vstupenky pro dva na koncert kapely Slza v hodnotě 700 Kč
 • Jeden soutěžící se může zapojit formou registrace na www.naladsenaskolu.cz s údaji uvedenými na pokladních dokladech. Opakovaná účast v soutěži je možná jen při vykonání opětovného soutěžního nákupu.
 • Výrobky zařazenými do soutěže se rozumějí libovolné produkty značek Milka, Oreo a Halls od Mondelēz International (dále jen „soutěžní výrobek“).
 • Zakoupení jakéhokoliv produktu výše uvedených značek opravňuje spotřebitele k účasti v soutěži za podmínek ustanovených tímto statutem.

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s korespondenční adresou na území České republiky, přičemž osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce (dále jen „oprávněný účastník“).
 • Oprávněný účastník se může zúčastnit soutěže, pokud splní následující podmínky: v termínu od 1. 8. 2018 do 9. 9. 2018 zakoupí kdekoliv na území České republiky v jednom nákupu jakýkoliv libovolný výrobek značek Milka, Oreo, Halls od Mondelēz International (dále jen „soutěžní nákup“), zaregistruje se na www.naladsenaskolu.cz, kde vypíše vlastní kontaktní údaje, nahraje snímek pokladního dokladu a zároveň si doklad o tomto nákupu uschová. Opakovaná účast v soutěži je možná jen při vykonání opětovného soutěžního nákupu.
 • Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k jedné online registraci na www.naladsenaskolu.cz (tj. za nákup soutěžního výrobku/soutěžních výrobků může oprávněný účastník provést jednu online registraci). V případě opakované účasti musí soutěžící poslat nové údaje o dalším soutěžním nákupu, tj. zakoupit další soutěžní výrobek/výrobky.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. O vyloučení soutěžícího ze soutěže s konečnou platností rozhoduje organizátor soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, vyhlašovateli, technickému správci či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zabezpečením této soutěže a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedené poruší. Na osoby vyloučené ze soutěže se nahlíží tak, jakoby se soutěže nezúčastnili. O vyloučení osob ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

ZÍSKANÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

 • Organizátor si vyhrazuje právo kontroly a posouzení platnosti soutěžního pokladního dokladu. Podmínkou získání výhry vylosovaným účastníkům soutěže je skutečnost, že se údaje na pokladním dokladu shodují s údaji uvedenými v online formuláři (online registraci).
 • Losování výherců se uskuteční ze všech platných online registrací během celé doby trvání soutěže, a to konkrétně:
 • V termínu 1.8.2018-9.9.2018 denně
  • 1x výherce Polaroid Snaptouch v hodnotě 4990 Kč a 2 vstupenek na koncert kapely Slza v hodnotě 700 Kč
  • 2x výherce JBL Flip 4 v hodnotě 3290 Kč spolu s batohem kapely Slza v hodnotě 399 Kč
 • Losování uskuteční a zápis o jeho průběhu zaznamená trojčlenná losovací komise jmenovaná organizátorem.
 • O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při online registraci. Pokud výherce nezareaguje ani na třikrát zaslanou zprávu o výhře do sedmi dní od odeslání třetí zprávy, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Pokud výherce včas nesplní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech soutěže, bude ze soutěže vyloučený. Jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud po závěrečném losování zůstanou z důvodu nedostatečného počtu soutěžících neudělené výhry, propadají ve prospěch organizátora.
 • Výhry budou výhercům doručeny formou poštovní zásilky nebo kurýrní službou na adresu uvedenou při online registraci do 30 dnů od splnění všech podmínek.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
 • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, soutěž změnit či zrušit, a to bez udání důvodu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu v odpovídající hodnotě a měnit podmínky doručení výher v případě, že mu nebudou výhry poskytnuty od dodavatelů tak, aby mohli být výhercům dodány v souladu s těmito pravidly.
 • Vyhlašovatel ani organizátor nezodpovídají za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry v případě změny korespondenční adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Organizátor ani vyhlašovatel zároveň nezodpovídají za nedoručení, případně zpoždění doručení výhry z důvodů, za které je odpovědný výherce. Organizátor dále nezodpovídá za opožděné doručení výhry z důvodů na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány.
 • Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor ani vyhlašovatel nenesou zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou.
 • Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání nebo obcházení pravidel. O vyloučení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 • Účastník může při registraci do soutěže vyslovit formou zaškrtnutí zvláštního políčka souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a současně souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky. Souhlas není povinný, ale bez něj není možné se této spotřebitelské soutěže zúčastnit.
 • Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.naladsenaskolu.cz.
  V Praze, dne 31.7.2018